MikroRNA -i hovedsak negative genregulatorer

Ilustrasjonsfoto:https://en.wikipedia.org/wiki/MicroRNA

MikroRNAs utgjør en stor klasse av enkelttrådede korte regulatoriske RNA molekyler. De fleste mikroRNA er 20 til 22 nukleotider. De utøver negativ genregulering post-transkriptsjonelt ved sekvensspesifikt binding. Altså de "skrur "av gener og regulerer på den måten levetiden til bestemte mRNA-molekyler som fungerer som oppskrifter på et protein  [33].

MikroRNA hemmer enten translasjon av mRNA (fører til at mRNA blir forhindret fra å avleses på ribosomene) eller det fremmer degradering av mRNA [34]. Genregulering ved hjelp av mikroRNA er en helt essensiell og utbredt form for genregulering. Mer enn 30 prosent av de proteinkodede genene i mennesker er sannsynligvis regulert av mikroRNA post-transkriptsjonelt [35].

Enkelte mikroRNA synes å være artsspesifikke mens andre eksisterer i mange ulike arter. MikroRNA utrykkes ofte vevsspesifikt og spiller en viktig rolle i et stort mangfold av biologiske prosesser ved å regulere gener som kontrollerer blant annet utvikling, vekst, deling av stamceller og celledød [33].

Et mikroRNA molekyl kan bindes til flere ulike mRNA. Et mikroRNA kan derfor undertrykke translasjon av flere gener (mRNA). Flere mikroRNA kan også binde det samme mRNA molekylet. Jo flere mikroRNA som bindes til mRNA jo sterkere hemmes proteinuttrykket. MikroRNA kan regulere målgener som inngår i gen-nettverk. Dersom målgenet er en negativ regulator av andre gener vil en hemming av målgenet indirekte føre til oppregulering av andre gener. MikroRNA kan på denne måten direkte eller indirekte kontrollere translasjonen av flere tusen proteiner [36].

De som responderer dårlig på styrketrening og har vanskelig for å legge på seg muskelmasse, kan ha mye ufordelaktig mikroRNA som bindes til mRNA molekyler som koder for muskelproteinene myosin og aktin. Altså blokkerer mikroRNA her for at oppskriften på proteiner blir avlest på ribosomer.

Kilder: 

33. Johansen, I. and R. Andreassen, Validation of miRNA genes suitable as reference genes in qPCR analyses of miRNA gene expression in Atlantic salmon ( Salmo salar ).(Research article)(Report). BMC Research Notes, 2014. 8: p. 945.

34. Mennigen, J.A., et al., Metabolic consequences of microRNA-122 inhibition in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.(Research article)(Report). BMC Genomics, 2014. 15: p. 70.

35. Andreassen, R., M.M. Worren, and B. Hoyheim, Discovery and characterization of miRNA genes in atlantic salmon (Salmo salar) by use of a deep sequencing approach.(Research article)(Report). BMC Genomics, 2013. 14: p. 482.

36. Gäken, J., et al., A functional assay for microRNA target identification and validation. Nucleic acids research, 2012. 40(10): p. e75.

MikroRNA som hindrer translasjon fra mRNA til protein
Ilustrasjonsfoto: https://www.integragen.com/mirpredx-31-3p-2/what-are-micrornas